Általános Szerződési Feltételek és Szerzői Jogi Tájékoztatás

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Miron Health Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató rövidített neve: Miron Health Solutions Kft.

A szolgáltató székhelye: 2724 Újlengyel Nyári Pál utca 15.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mironlife.academy

Cégjegyzékszáma: 13-09-228220

Adószáma: 32322828-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Profitárhely Kft
6000 Kecskemét, Szolnoki út 23
ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, DEFINÍCIÓK

1.1. A Miron Health Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel Nyári Pál utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-228220, a továbbiakban: „mironseminars”) oktatási, képzési szolgáltatást biztosít a https://mironseminars.eu és a https://mironlife.academy weboldalakon (a továbbiakban: „weboldalak”), amely magában foglalja a weboldalakon mindenkor elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

1.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.3. A jelen Szabályzat 2023. 10. hó 17. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.4. Az a Felhasználó, aki belép és/vagy regisztrál a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, használja a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a regisztrált Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, másolása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.6. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a mironseminars és Ön, mint természetes személy (a továbbiakban: „Felhasználó”) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött Szerződésre nézve irányadók. Az ÁSZF, és az Adatvédelmi Szabályzat együtt alkotják a Felhasználó és a mironseminars között irányadó szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”).

1.6.1. A Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek köthetik meg. A jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzat https://mironlife.academy/adatvedelmi-tajekoztato a mironseminars-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek. A Szerződésekre ezenkívül alkalmazandók azon egyedi feltételek is, melyeket a weboldalakon időről-időre közzétesz (a továbbiakban: „Egyedi Feltételek”).

1.6.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles megerősíteni, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a Szerződés feltételeit. A mironseminars jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződés, vagy bármely korábban megkötött Szerződés feltételeit.

1.6.3. A mironseminars a Felhasználóval történő szerződéskötés megtagadása vagy a meglévő Szerződés azonnali hatályú felmondása helyett követelheti a Felhasználótól, hogy a Felhasználó szerződéses kötelezettségeinek haladéktalanul tegyen eleget, vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás nyújtását.

1.7. A Felhasználónak a személyes tanfolyamokra történő bejelentkezést követően a mindenkori oktatásszervező ad tájékoztatást az adott szeminárium részleteiről. A szeminárium elvégzésére vonatkozó megállapodás a helyszínen szóban történik, egy nyilatkozat aláírásával, ami a Felhasználó saját felelősségére, életkorára és arra vonatkozik, hogy áll-e pszichiátriai kezelés alatt.

1.8. Az szemináriumok hanganyagaihoz való hozzáférésnél a rendszer Felhasználót átirányítja a https://mironlife.academy oldalra, ahol a tananyagokhoz való hozzáférést követően Felhasználó elismeri, hogy a Miron Health Solutions Kft.-nek megszűnik a távollévők közötti szerződéskötésből eredő 14 napos pénzvisszafizetési kötelezettsége.

1.9. A mindenkor érvényes ÁSZF és Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Tagsági Szabályzat elérhetők a weboldalon.

2. A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMA

2.1. A weboldal Szolgáltatása két fő részből áll: a regisztráción és megrendelésen alapuló hanganyagok, mint termékek hozzáférésének biztosításából, valamint a Felhasználó jogot szerez a mironseminars által szervezett szemináriumokon való részvételre, ha ebbéli szándékát e-mailben jelezte az info@mironseminars.eu e-mail címen. A Szolgáltatás részleteiről a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban kap információt, illetve szükség esetén telefonon is egyeztethet az oktatásszervezővel.

2.2. A Szolgáltatás és annak tartalma, a későbbiekben bármikor cserélhető, módosítható vagy aktualizálható. A Szolgáltatás tartalmának aktuális listája elérhető a Weboldalon. A Szolgáltatás tartalmának változtatásai, módosításai vagy aktualizálásai, illetve a Weboldal megjelenésében végrehajtott változtatások nem minősülnek a Szerződés vagy a Szolgáltatás módosításának, hacsak irányadó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

2.3. A mironseminars jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat meghatározni, vagy bármely későbbi időpontban bevezetni. A különböző szolgáltatási csomagok tekintetében, a Felhasználó saját választása szerint, az aktuálisan elérhető tartalomnak megfelelően, befizethet bármelyik csomagra.

2.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hanganyagok tartalmát képező anyagok, előadások tartalma kizárólag a mindenkori előadó, elsősorban Dr. Győry-Varga Tamás Miron szubjektív véleményét, tanításait tartalmazza. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a mironseminars által nyújtott Szolgáltatás nem minősül, szakmai oktatásnak, képzésnek, a mironseminars nem akkreditált vagy államilag elismert oktatási intézmény. A mironseminars által kiállított bármely oklevél, igazolás, vagy hasonló dokumentum, nem minősül szakmai tudást, képzettséget igazoló hivatalos okiratnak. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon szereplő tanácsokat, véleményeket kizárólag saját felelősségére fogadja meg, illetve követi, ezért az ott megjelenő tartalom követése során keletkező bármely, akár vagyoni, akár nem vagyoni kárért – így különösen balesetből vagy nem megfelelő egészségi állapotból stb. eredő károkért – a mironseminars a felelősségét – a Ptk. 6:152. §-ban foglaltak figyelembevételével – kizárja, így felelősséggel sem a Felhasználó, sem harmadik személy irányába nem tartozik.

3. VÁSÁRLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS

3.1. A Felhasználó a Weboldalon közzétett és meghatározott díj ellenében megvásárolhatja a kiválasztott hanganyag hozzáférésének örökös jogát, illetve a kiválasztott szemináriumon való részvétel jogát.

3.2. A mironseminars időről időre, saját belátása szerint meghatározott típusú és mértékű kedvezményeket biztosíthat a Felhasználók részére. A mironseminars egyéni döntése alapján a kedvezmények igénybevételének lehetőségét meghatározott feltételekhez, időkorláthoz kötheti.

3.3. A Szolgáltatások meghatározott árai forintban értendők és nem tartalmaznak ÁFA-t (azaz 0% áfakulcsal kerülnek kiállításra), mert a mironseminars THAK – ÁFA Tárgyi Hatályán Kívüli jogalanynak minősül az oktatás tekintetében. A számlán minden fizetés esetében feltüntetésre kerül a kiválasztott szolgáltatás megnevezése, a Szolgáltatás díja, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A mironseminars – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – díjbekérőt állít ki a megrendelt Szolgáltatásról, vagy azonnal számlát állít ki a kifizetett Szolgáltatásról. A Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő díjbekérőhöz, illetve számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a mironseminars nem kötelezhető új számla kiállítására. A mironseminars a Szolgáltatásról szóló díjbekérőt és számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.

3.4. Felhasználó kijelenti, hogy amikor a Stripe rendszerét igénybe veszi, tudomásul veszi, hogy ez esetben az online fizetés a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A Stripe-n keresztül történő fizetés esetén a Felhasználó a Stripe részére és rendszerében adja meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat, mely a Szolgáltató számára nem hozzáférhető.

3.4.1. A Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy oldalon. Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe fizetési rendszer általános szerződési feltételeit és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta. A Stripe fizetési rendszer adatai:

Név: Stripe Payments UK, Ltd
Székhely: 7th Floor, The Bower Warehouse, 211 Old Street, London EC1V 9NR, United Kingdom
Elérhetőség: info@stripe.com

4. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

4.1. KORHATÁR

4.1.1. Szolgáltatáson belül elfordulhatnak olyan tartalmak, amelyek károsak lehetnek a kiskorúakra nézve. Ezért a Szolgáltatást csak 18. életévét betöltött, egészséges, nagykorú személy veheti igénybe. Erről a tényről a regisztráció során nyilatkozni kell.

4.1.2. A Szolgáltatást kiskorúak szülői vagy gondviselői felügyelet és beleegyezés mellett sem használhatják.

4.2 REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ

4.2.1. Ahhoz, hogy Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vehesse, előzetesen köteles létrehozni (regisztrálni) egy felhasználói fiókot a Weboldalon, amihez jelen ÁSZF-ben meghatározott eszközzel, rendszerekkel és csatlakozásokkal kell rendelkeznie (részletesebben lásd az 5. pontban).

4.2.2. A weboldalra bejelentkezni a regisztrációkor megadott email címmel és jelszóval lehetséges. Regisztráció során az alábbi adatokat kérjük megadni: vezetéknév, keresztnév, email cím, jelszó (a továbbiakban: „Belépési Adatok”). A Felhasználó a regisztrációkor megadott adatait bejelentkezés után módosíthatja a ̋Fiókom ̋ menüpontban. A tagi regisztráció során kérjük a további adatokat is megadni: számlázási cím, telefonszám.

4.2.3. Amennyiben a Felhasználó már regisztrált a Weboldalon, de elfelejtette jelszavát, elegendő, ha az ̋Elfelejtett jelszó? ̋feliratra kattint, így a regisztrált email címének megadása után a rendszer elküldi az új jelszót, ami módosítható a ̋Fiókom ̋ menüpontban.

4.2.4. A regisztrációhoz és vásárláshoz a Felhasználónak el kell fogadnia a jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF), az Adatkezelési Nyilatkozatot, nyilatkoznia kell nagykorúságáról, arról, hogy nem áll pszichiátriai kezelés alatt, valamint hozzá kell járulnia megadott adatainak a hatályos jogszabályok szerinti kezeléséhez.

4.2.5. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek, és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a regisztráció során megadott információk változása esetén aktualizálni. Felhasználó szavatol továbbá azért, hogy amennyiben harmadik személy adatát adja meg, úgy a megfelelő hozzájárulásokkal rendelkezik. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

4.2.6. A Felhasználó Belépési Adatai bizalmasak, azokat harmadik fél nem használhatja. A Felhasználó köteles a Belépési Adatokat oly módon tárolni, amely megvédi azokat az illetéktelen hozzáféréstől. A Felhasználó felel a Szolgáltatás minden olyan igénybevételéért, amely a Felhasználó fiókján keresztül valósul meg. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem használhatja más felhasználó fiókját, illetve saját fiókját más személy használatába nem adhatja. A Felhasználó köteles:

jelezni a mironseminars számára, amennyiben bármilyen arra utaló jelet tapasztal, hogy fiókját más személy használja, valamint
biztosítani, hogy a Szolgáltatás igénybevételét követően, minden esetben kijelentkezik a fiókjából.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy mironseminars nem tartozik felelősséggel, a jelen szakaszban foglaltak Felhasználó általi megszegésből eredő károk tekintetében.

4.2.7. Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során megadott felhasználói adatokat titkosan kezeli a jelen ÁSZF és a weboldalak Adatvédelmi Tájékoztatójában leírt módon.

4.3. Ha a Felhasználó a Felhasználó Belépési Adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről késedelem nélkül értesíteni a mironseminars -t és a felhasználói jelszót haladéktalanul módosítani. Ha a mironseminars indokoltan feltételezi, hogy a Belépési Adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor a mironseminars jogosult a Szerződést, a 12.4 pont alapján azonnali hatállyal felmondani.

4.4. A Felhasználó jogosult, bármely időpontban a regisztrált felhasználói fiókját, profilját törölni, a Szerződés felmondására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett.

4.5 TERMÉK KIVÁLASZTÁSA

4.5.1. A termékek megvásárlásához előzetes regisztráció nem szükséges. A vásárlás során a regisztráció automatikusan jön létre és annak adatairól a felhasználót e-mailben értesítjük.

4.5.2. Bármely termék, szolgáltatás képére vagy nevére kattintva megjelenik az adott termék, szolgáltatás termékleírása, ahol annak részletei láthatóak. A leírás tartalmazza a termék, szolgáltatás bruttó árát, mennyiségét, rövid leírását, valamint az adatlapon részletesebb leírás, további hasznos információk, találhatóak.

4.6. A TERMÉK KOSÁRBA HELYEZÉSE

A kiválasztott terméket, szolgáltatást kosárba tenni a ”Kosárba rakom” gombra történő kattintással lehetséges. Lekattintás után az aktuális termék vagy szolgáltatás a kosárba kerül, majd megjelenik a „Kosárba helyezve” felirat. Több termék vagy szolgáltatás kosárba történő behelyezésére is van lehetőség. Egy termék kosárba helyezését követően a rendszer átirányítja a felhasználót a https://mironlife.academy/kosár oldalra, ahol a vásárlást befejezheti a felhasználó. A „KOSÁR” ikon a weboldal menüsor végén található, a weboldal bármely oldaláról elérhető és azonnal a kosár tartalmára lehet ugrani. A kosárban ekkor láthatóak a kiválasztott termékek és szolgáltatások, azok ára, mennyisége és összege. Az Felhasználó a kosár tartalmát módosíthatja úgy, hogy a benne lévő tételek mennyiségét növeli vagy csökkenti, illetve ha nem minden termékre vagy szolgáltatásra van szüksége, akkor minden egyes tétel utolsó oszlopában található X gombra való kattintással törölheti is. Törlés esetén megjelenik az „eltávolítva. Visszavonás?” szöveg. Ekkor még visszavonható a törlés a „Visszavonás” feliratra kattintva.

4.7. A RENDELÉS ELKÜLDÉSE

4.7.1. A fizetési szándék előtt a kosár tartalmát minden esetben frissíteni szükséges a „Kosár frissítése” gombra való kattintással, hogy a pontos megrendelésnek megfelelő összeg kerüljön megfizetésre. A frissítés sikeres végrehajtását követően a „Kosár frissítve” felirat jelenik meg. A „Kosár összesen” táblázat mutatja a termékekre vonatkozó részösszeget és szükség esetén a szállítás típusát és a szállítási díjat. Amennyiben a Felhasználó kedvezményre jogosító kuponnal rendelkezik, a Kuponkód a Kosár vagy Pénztár oldalon történő megadásával, majd a „Kupon beváltása” gomb megnyomásával tudja érvényesíteni kedvezményét.

4.7.2. Az Felhasználó fizetési szándékát a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja. A pénztárban átnézhető és ellenőrizhető a rendelés tartalma. A „Rendelés jegyzetek” mezőben a megrendeléssel kapcsolatos fontos információkat lehet közölni. A pénztárban a bankkártyás fizetés (STRIPE) fizetési módra van csak lehetőség. A Számlázási adatokra vonatkozó mezők kitöltése és a fizetési opciók kiválasztása után a „Megrendelés elküldése” majd a Bankkártya adatok megadásával kerül sor, A sikeres vásárlásról visszaigazoló email és számlaértesítő kerül kiküldésre az Felhasználó részére.

4.7.3. A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Felhasználóknak. A folyamatot a Felhasználó a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Felhasználóknak lehetősége nyílik az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.

4.7.4. A Felhasználók által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. A szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolása megtörténik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5. ESZKÖZIGÉNY, ÉS TECHNIKAI IGÉNYBEVÉTEL

5.1. Ahhoz, hogy Felhasználó igénybe vehesse a Szolgáltatást, a hanganyag meghallgatásához szűkséges megfelelő szoftverekkel, internet csatlakozással és eszközzel kell rendelkeznie.

5.2. Ugyanakkor a fenti rendszerfeltételek teljesítése nem garantálja, hogy a Felhasználó korlátlanul tudja használni a Szolgáltatást, ha olyan a mironseminars -nak fel nem róható körülmények lépnek fel, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak harmadik fél szoftverét kell telepítenie a Szolgáltatás igénybevételéhez. A mironseminars nem felel harmadik felek szoftvereiért vagy azok frissítéséért, illetve az ilyen szoftverek által okozott bármely kárért.

5.3. A Szolgáltatás előfeltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen a megfelelő internet csatlakozással. A Felhasználó viseli az internet csatlakozáshoz kapcsolódó összes költséget, beleértve az adatforgalmi díjakat is, függetlenül attól, hogy a Felhasználó területileg hol veszi igénybe a Szolgáltatást.

5.4. A mironseminars a jogszabály által megengedett mértékig kizárja a felelősségét azért, ha a Felhasználó nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást, vagy ugyan igénybe tudja venni a Szolgáltatást, de csak korlátozottan az internet túlterheltsége vagy számítógépekkel, vagy egyéb eszközökkel, hálózatokkal, az elektronikával vagy a kommunikációval kapcsolatos olyan hibák miatt, amelyek a mironseminars érdekkörén kívül esnek.

5.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy egy időben kizárólag egy IP címről veheti igénybe a szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a mironseminars azt érzékeli, hogy a Szolgáltatást egy előfizetés keretében, egy időben, több IP címről veszik igénybe, úgy a Szolgáltatás nyújtását bármely, vagy az összes IP cím tekintetében felfüggesztheti, illetve egyedi mérlegelése alapján a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ÉS FIZETÉS

6.1. A Szolgáltatás díjait a weboldalon közzétett mindenkor érvényes díjszabásban meghatározottaknak, valamint e Szerződésben leírt feltételeknek megfelelően szükséges megfizetni. A Felhasználó már a Szerződés megkötése előtt, valamint a regisztrációs eljárás során is hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

6.2. A Weboldalon a fizetés bankkártyával történik. A hangfelvételek díját a Felhasználó egy összegben fizetheti ki.

6.2.1. Az egyszeri, bankkártyás fizetés esetén a Felhasználó a STRIPE fizetés lebonyolító szolgáltatási rendszerrel tud fizetni.

6.2.2. A STRIPE fizetés lebonyolító szolgáltatási rendszer felületére történő átirányítást követően, a fizetést technikailag lebonyolító szolgáltató általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően a Felhasználó megadja a bankkártya számát, CVV/CCV kódját és a bankkártya lejárati dátumát, valamint a bankkártyán szereplő kártyatulajdonos nevét. A szolgáltatás részletesebb leírásáról https://stripe.com/en-hu/privacy oldalon tájékozódhat.

6.3. A fizetés során a Felhasználó csak olyan bankkártyákra vonatkozólag adhat meg adatokat, amelyek a Felhasználó tulajdonát képezik.

6.4. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan Szolgáltatás vehető igénybe, amelyre vonatkozólag a weboldalon meghatározott díj megfizetésre került.

7. ELÁLLÁSI JOGOK ÉS LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a mironseminars közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszamondhatja a megrendelt terméket, az 1.8. pontban leírtakat figyelembe véve. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozatminta útján.

7.3. A Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a mironseminars a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

7.4. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el Szolgáltató.

7.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.6. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.7. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.8. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.9. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.10. Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
7.12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása esetén – a 7.1 pontban leírt 14 napos elállási jogi lehetőség kivételével – a korábban befizetett díj, vagy annak része vissza nem követelhető.

8. A SZOLGÁLTATÁS FELMONDÁSA

8.1. Bármilyen szolgáltatás felmondása kezdeményezhető e-mailben is az info@mironseminars.eu címen.

8.2. Lemondás esetén a már kifizetett díj nem követelhető vissza.

9. MÓDOSÍTÁSOK ÉS VÁLTOZTATÁSOK

9.1. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a mironseminars jogosult az észszerűség keretei között módosítani a díjakat (kivétel a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében).

9.2. A Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a mironseminars jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit módosítani. A Felhasználót a fenti módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. A módosítással összefüggésben a Felhasználó legkésőbb a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A mironseminars köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót a felmondási jogáról. Ha a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.3. Felhasználó ezennel kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a mironseminars jogosult az észszerűség keretei között lényeges módosításokat végrehajtani a Szolgáltatás tartalmában. A Felhasználót a már megrendelt Szolgáltatások tekintetében elvégzett módosításról legkésőbb harminc (30) nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt a Felhasználó által megadott e-mail címre elküldött e-mailben kell értesíteni. Az ilyen lényeges módosítással összefüggésben a Felhasználó a módosítás hatályba lépésének napjával jogosult felmondani a Szerződést. A mironseminars köteles a fenti értesítésében tájékoztatni a Felhasználót felmondási jogáról. Ha a Felhasználó a Szerződést a módosítás hatályba lépése előtt nem mondja fel, ez úgy tekintendő, hogy a Felhasználó a módosítást elfogadta.

9.4. A fent leírt módosításokra vonatkozó információkat az alábbi 11. ponttal összhangban kell közölni a Felhasználóval.

10. ÜGYFELEK INFORMÁLÁSA

10.1. A mironseminars e-mailben vagy a weboldalon történő közzététel útján értesítheti a Felhasználót az irányadó jogszabályok szerint.

10.2 A Felhasználó köteles személyes adatait, elérhetőségeit aktualizálni, amennyiben azok a Szolgáltatás igénybevétele alatt megváltoznának. A mironseminars tájékoztatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni, ha az értesítéseket elküldte a Felhasználó legutóbb megadott e-mail címére, függetlenül attól, hogy a Felhasználó az adott címet már nem használja vagy az egyéb okból nem elérhető.

11. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS IDŐTARTAMA

11.1. Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a Szerződést, köteles a mironseminars -t e-mailben, postai levélben vagy – ha a mironseminars biztosít ilyen alternatívát – a weboldalakon keresztül értesíteni (https://mironseminars.eu/kapcsolat). Ha a mironseminars kívánja felmondani a Szerződést, a mironseminars e-mailben vagy postai levélben értesíti a Felhasználót.

11.2. A díjak vagy az ÁSZF módosítása esetén a felmondási jog a 9. pont rendelkezései szerint gyakorolható.

11.3. A mironseminars jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést és egyidejűleg a Szolgáltatást azonnal elérhetetlenné tenni a Felhasználó számára, bármelyik alábbi esetben:

11.3.1. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó fizetésképtelen

11.3.2. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF 7.1. pontjának részletezett alpontokban meghatározott tiltott felhasználást hajtott végre, azt megkísérelte, illetve ilyen tevékenységben közreműködött; vagy

11.3.3. a Felhasználó jogaival visszaél; vagy

11.3.4. a Szolgáltatást engedély nélkül használják vagy indokoltan feltételezhető, hogy ilyen engedély nélküli használat történik;

11.3.5. indokoltan feltételezhető, hogy a Felhasználó a Szolgáltatást más, jogosulatlan személy számára elérhetővé tette; vagy

11.3.6. a Felhasználó egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegte e Szerződést,

12. SZERZŐI TULAJDONJOGOK

12.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: „Szjt.”) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal és annak teljes tartalma szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A weboldalakon található hanganyagok, oktatási segédanyagok, cikkek, előadások (továbbiakban Tanítások) szerzője (továbbiakban: Szerző): Dr. Győry-Varga Tamás Miron. Az ettől eltérő eseteket a weboldalon külön jelezzük.

12.2. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalakon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része rögzíthető, másolható vagy módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot bármilyen módon átvenni a jogtulajdonos előzetes, írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A weboldalak és annak tartalma tekintetében a kizárólagos jogtulajdonos a mindenkori szerző.

12.3. A mironseminars nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak, a Szerződésben meghatározott időtartamban és mértékben. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag a Szerződésnek megfelelően és saját személyes, egyedüli használatára veheti igénybe. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást nem veheti igénybe más személlyel együtt, illetve a Szolgáltatás tartalmát nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személy számára nem továbbíthatja, nem teheti elérhetővé. A Szolgáltatás használata csak magánjellegű lehet, bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a mironseminars előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

12.4. A weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A mironseminars -val megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

12.5. Tilos a weboldal bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülékek útján történő eljárásokat is), kiadása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha a Felhasználó rendelkezik a mironseminars képviseletére jogosult személytől származó írásbeli, előzetes engedéllyel. E tilalom alá esik különösen a weboldalakon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videó anyag vagy ezek állóképei, valamint bármely része.

12.6. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és az ÁSZF-el összhangban, a jóhiszeműség és tisztességes eljárás elvének megfelelően veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti különösen az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy különösen az alábbiakat tegye:

12.6.1. a Szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;

12.6.2. a Szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;

12.6.3. a Szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;

12.6.4. a Szolgáltatás tartalmának bármilyen módon való rögzítése (képernyő felvétel stb.), másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;

12.6.5. a Szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása;

12.6.6. a Szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

12.7. A Szolgáltatás jelen 7. pont megsértésével történő használata mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, melynek alapján a mironseminars a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti (lásd még a 12. pontot).

12.8 A jelen nyilatkozatban megfogalmazott felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

13. BIZTOSÍTÉKOK

13.1. A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a weboldal működését akadályozza, nehezíti, így különösen túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

13.2. A Felhasználó nem kísérelhet meg a weboldalakhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni. A fenti rendelkezés megszegése mindenkor a Szerződés súlyos megszegésének minősül, amely – egyebek mellett – a Szerződés azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet.

14. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, ÜZEMZAVAROK ÉS KIMARADÁSOK

14.1. A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a mironseminars -nak. A mironseminars a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a mironseminars érdek-körén kívül esnek. A vis major a mironseminars érdekkörén kívül eső ok.

14.2. A Szolgáltatás használhatatlanságát okozó azon üzemzavarok, kimaradások és egyéb hibák esetében, melyekért a mironseminars a felelős a 14.1 pont szerint, azon Felhasználók, akik ezt kérik, az irányadó jogszabályok szerinti méltányos kártérítésre jogosultak. Nem jár kártérítés a Felhasználók részére olyan Szolgáltatás kimaradások időtartama alatt, amelyek a Szolgáltatás karbantartása céljából szükségesek. A mironseminars tájékoztatja a Felhasználókat, hogyha tervezett karbantartásra kerülne sor.

15. A WEBOLDALAKON TALÁLHATÓ INTERNETES HIVATKOZÁSOK

A weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A mironseminars -nak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a mironseminars Szolgáltatásainak egy része kizárólag harmadik felek által működtetett weboldalak útján érhető el. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni. A harmadik felek által működtetett weboldalak használata során, az adott weboldalra vonatkozó általános szerződési feltételek és adatvédelmi szabályzat rendelkezései irányadóak.

16. JOGLEMONDÁS KIZÁRÁSA

Ha a mironseminars nem követeli, a Szerződésben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben a Szerződés megsértése miatt, ez nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a mironseminars -nak a Szerződésben biztosított jogait.

17. PANASZ ÉS VITÁK

17.1. Ha a Felhasználó bármilyen okból nem elégedett a Szolgáltatással, úgy a 18. pontban megadott elérhetőségeken vagy – ha a weboldalon rendelkezésre állnak – az egyéb elérhetőségeken kapcsolatba léphet a mironseminars -val.

17.2. A Felhasználó és a mironseminars a Szerződésből eredő összes vitát megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vita rendezésére a magyarországi rendes bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.

17.3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó.

17.4. Az írásbeli panaszt a mironseminars – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a mironseminars indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a mironseminars tájékoztatja a Felhasználót, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

17.5. Amennyiben az mironseminars és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

17.5.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál:

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található:

17.5.2. Bírósági eljárás:

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

17.5.3. Békéltető Testülethez fordulás:

A Felhasználó jogosult a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu/.

17.5.4. Online vitarendezés:

Ha a Felhasználó panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon a Felhasználó és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el.

17.5.5. NMHH panasz:

A Szolgáltatás tartalmával kapcsolatban a Felhasználó panaszát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz nyújthatja be, az alábbi címen: 1525. Pf. 75.

18. ELÉRHETŐSÉGEK

A mironseminars -t az alábbi címen lehet elérni:

Miron Health Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2724 Újlengyel Nyári Pál utca 15.

e-mail cím: info@mironseminars.eu

Budapest, 2023. október 17

 

— A hatékony tudati eszköz —
Minden jog fenntartva © 2024 MironSeminaers.eu  
crossmenu